Šta podrazumeva Ugovor o doživotnom izdržavanju?

Šta podrazumeva Ugovor o doživotnom izdržavanju?

Autor :  Paragraf.rs jul 27, 2018

Ugovorom o doživotnom izdržavanju primalac izdržavanja se obavezuje da posle svoje smrti na davaoca izdržavanja prenese svojinu tačno određenih stvari ili kakva druga prava, a davalac izdržavanja se obavezuje da ga, kao naknadu za to, izdržava i da se brine o njemu do kraja njegovog života i da ga posle smrti sahrani. Dakle, reč je o dvostranoobavezujućem ugovoru, kojim se utvrđuje obaveza izdržavanja na jednoj strani i obaveza prenosa prava svojine po smrti primaoca izdržavanja na drugoj strani. Paragraf.rs objavio je na svom web portalu stručni tekst se odnosi na aktuelne propise (koji važe na dan njegovog objavljivanja). 

Vrednost obaveza davaoca izdržavanja u vreme zaključenja ugovora nije poznata, jer je momenat smrti primaoca izdržavanja buduća neizvesna okolnost . Obaveza davaoca izdržavanja može da bude znatno manja, ili da znatno nadmaši vrednost imovine primaoca izdržavanja, koja je predmet ugovora, u zavisnosti od dužine života primaoca izdržavanja, pa je stoga ugovor o doživotnom izdržavanju aleatoran i na njega se ne može primeniti načelo ekvivalentnosti, koje važi za dvostrano teretne ugovore građanskog prava, niti ne podleže poništenju po pravilima obligacionog prava o prekomernom oštećenju.

Doživotno izdržavanje je ključna obligacija koja ovaj ugovor imenuje i čini ga po mnogo čemu specifičnim. Radi se o složenoj obligaciji koja obuhvata veliki broj raznovrsnih davanja i činjenja koja primaocima izdržavanja, najčešće već starim licima, treba da omoguće normalan svakodnevni život, u meri u kojoj oni to nisu u mogućnosti da sami sebi obezbede.

Postavlja se pitanje ko može biti davalac izdržavanja?

Davalac izdržavanja može biti svako poslovno sposobno lice, ali je ugovor ništav ukoliko je davalac izdržavanja lice koje se u okviru svog zanimanja, odnosno delatnosti stara o primaocu izdržavanja (medicinsko osoblje, bolnice, različite agencije i slično), ako prethodno za ugovor nije dobijena saglasnost nadležnog organa starateljstva. To ne znači da se ugovor ne može zaključiti sa lekarom koji je prijatelj ili rođak primaoca izdržavanja, dakle koji se ne stara o primaocu izdržavanja u okviru vršenja svoje delatnosti.

Smisao i suština navedene odredbe Zakona o nasleđivanju je u zabrani zloupotrebe staranja u okviru zanimanja. Ona se odnosi na centre za socijalni rad, domove za stara i nemoćna lica, bračna savetovališta, domove zdravlja i ambulante, bolnice, humanitarne organizacije i sve pojedince koji su u njima zaposleni i u mogućnosti su da stupe u kontakt sa potencijalnim primaocima izdržavanja, a pod staranjem podrazumeva se svaka direktna ili indirektna briga koja se takvim licima pruža u okviru zanimanja fizičkog lica ili registrovane delatnosti pravnih lica.

Takođe, davalac izdržavanja može biti i maloletno lice, ukoliko dete kao davaoca izdržavanja zastupa roditelj odnosno zakonski zastupnik.

Pri tom, ovaj ugovor, po svojoj sadržini i cilju kome služi, ne predstavlja ugovor koji bi zakonom bio isključen u imovinskim odnosima supružnika, odnosno roditelja i njihove dece.

Ugovor o doživotnom izdržavanju zaključuje se kod javnog beležnika. U gradovima odnosno opštinama za koje nisu imenovani javni beležnici, do imenovanja javnih beležnika overu potpisa na ugovoru o doživotnom izdržavanju vršiće osnovni sudovi, odnosno sudske jedinice, kao povereni posao.

Ugovor o doživotnom izdržavanju mora biti zaključen u obliku javnobeležnički potvrđene (solemnizovane) isprave, prilikom potvrđivanja (solemnizacije) ugovora javni beležnik je dužan da ugovornike naročito upozori na to da imovina koja je predmet ugovora ne ulazi u zaostavštinu primaoca izdržavanja i da se njome ne mogu namiriti njegovi nužni naslednici, o čemu stavlja napomenu u klauzuli o potvrđivanju. U suprotnom, ugovor je ništav.

Primer Ugovora o doživotnom izdržavanju u obliku javnobeležnički potvrđene (solemnizovane) isprave možete pogledati : OVDE

Izvor: paragraf.rs

Grad Vršac i Evršac Group doo zajedno sprovode projekat "Centar za javno informisanje građana – interes građanskog društva"

  1. Najnovije
  2. Najčitanije

Error: No articles to display

Pretraga članaka pomoću kalendara

« Jul 2019 »
Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31